Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

De huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen, enerzijds, de vennootschap in fysieke persoon Minet Jean-François, waarvan de hoofdzetel is gevestigd op Place Ferrer 1, 4000 Liège, geregistreerd bij de Kruispuntbank van de Vennootschappen in BE0667 523 712, hierna "de verkoper" genoemd, en aan de andere kant elke consument die via de website "Bubba's Shrimps" (www.bubbashrimp.be) een aankoop wenst te doen, hierna "de koper ".

Een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit (artikel I.1, 2 °, van het Wetboek van economisch recht).

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website Bubba's Shrimps te definiëren.

De verwerving van een eigendom via de huidige site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze prevaleren boven alle andere specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de voorgestelde eigenschappen

De aangeboden producten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de verkoper is opgesteld. De foto's in de catalogus zijn alleen ter informatie bedoeld en zijn niet contractueel van aard.

Aangezien sommige producten die op de website van de verkoper worden verkocht handgemaakt zijn, kan hun perfecte correspondentie met het model op de website niet worden gegarandeerd ("unieke stukken").

Artikel 4: Prijs

Het totale bedrag van de bestelling van de koper zoals weergegeven op de site van de verkoper vóór de definitieve validatie ervan is aangegeven in euro's alle belastingen (btw en andere belastingen en toepasselijke vergoedingen) en andere kosten, inclusief transport , begrepen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling die van kracht op het moment van de bevestiging daarvan. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om te reflecteren op zijn prijswijzigingen in het BTW-tarief die vóór of op de leveringsdatum plaatsvinden.

Het minimale aankoopbedrag is € 5, vijf euro.

Artikel 5: Bestellingen

De koper die een product of een dienst wil kopen, moet:

  • ouder zijn dan 18 jaar;

  • vul het identificatieformulier in of geef zijn klantnummer op als hij er een heeft;

  • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten;

  • valideer uw bestelling nadat u deze hebt gecontroleerd;

  • erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bepalingen;

  • de betaling in de voorgeschreven omstandigheden uitvoeren;

  • bevestig uw bestelling en betaling.

De verkoop wordt als perfect beschouwd wanneer de verkoper de aanvaarding van de bestelling van de koper bevestigt. De bevestiging wordt per e-mail verzonden naar het adres dat de koper heeft opgegeven bij het online bestellen. In ieder geval zal de bevestiging van acceptatie van de bestelling van de koper door de verkoper de totale prijs van de bestelling bevatten en de details van de elementen waaruit de bestelling bestaat (eenheidsprijs exclusief BTW, kortingen, rabatten, kortingen, belastinggrondslag BTW, BTW-tarief toegepast op elke heffingsgrondslag, diverse kosten, ...); een gedetailleerde beschrijving van de bestelling geplaatst door de koper; de datum van sluiting van het contract; de wettelijke naam, het volledige adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van de verkoper; de naam en het volledige adres van de wettelijke woonplaats van de koper; de geschatte datum of levertijd.

De online verkoop van de producten die op de website van de verkoper worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie woonachtig zijn en aan de leveringen die in deze geografische gebieden zijn vereist. De grondgebieden van de bovengenoemde Staten zijn nog steeds uitgesloten van de Outermost en Overseas Associated Territories.

Wijzigingen door de klant in het bestelformulier zijn alleen geldig als we deze schriftelijk hebben geaccepteerd en bevestigd.

In het geval van een eenzijdige annulering van een bestelling door de andere partij voordat de bestelling is opgesteld, behouden wij ons het recht voor om een ​​schadevergoeding te eisen die gelijk is aan 30 % van het totale bedrag van de bestelling.

Er wordt geen verzending van goederen uitgevoerd zonder bevestiging van de bestelling door de verkoper en betaling van de totale prijs van de bestelling.

het verzenden van levend: vertrek op maandag of dinsdag aan het einde van de dag voor een receptie in 24 uur.

Zendingen van levensonderhoud worden alleen gemaakt in "Thuisbezorging". Alle bestellingen voor leven in levering "punt intrekking / estafette" moeten aan de verkoper worden gemeld.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper te melden dat hij van zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product (artikel VI .47, § 1, van het Wetboek van economisch recht).

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om te annuleren melden door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat online beschikbaar is op de website van de verkoper ( http://www.bubbashrimp.be/service/disclaimer/ ) of per post e-mail naar het contactadres van de verkoper (bubbashrimp4000@hotmail.com) een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn beslissing om het contract te ontbinden uiteenzet, en binnen 14 kalenderdagen na mededeling aan de verkoper van zijn beslissing om terug te intrekking, op eigen kosten en risico, van het geleverde product aan het administratiekantoor van de verkoper Rue Côte d'Or 261-267, 4000 Liège Belgium.

Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires en de originele afleveringsbon. Teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Goederen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.

Binnen 14 dagen, na acceptatie van de hervatting van de goederen, stemt de verkoper ermee in om de koper terug te betalen, zijn de retourzendingen gratis, neem contact op met de verkoper via bubbashrimp4000@hotmail.com om de retouretiketten te ontvangen.

Volgens artikel VI.53, para. 1e, 3 ° tot 5 °, van de code van het Belgisch economisch recht, kan de consument zijn recht van afstand doen gelden voor de contracten van de levering van producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd; goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen; verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de consument na levering zijn ontzegeld.

Live: neem in geval van overlijden bij aankomst een foto van de dode dieren in hun originele gesloten tas. Een voucher wordt alleen verstrekt als de dieren in hun originele verpakking zijn verzegeld door de verkoper. In geval van overlijden in grote aantallen volg dezelfde procedure en neem contact op met de verkoper op +32494870244 of bubbashrimp4000@hotmail.com

Artikel 7: Betalings- en betalingsmethoden

Betaling geschiedt alleen via overschrijving. Facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, op rekening BE70 0018 0091 4225 BIC: GEBAGEBB geopend op naam van MINET JEAN-FRANÇOIS bij BNP Paribas Fortis, uiterlijk binnen vijftien volle dagen na hun verzending.

Betalingen na deze periode zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een conventioneel belang van 8,5% per jaar en een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50, - € aan als schade.

Elk geschil met betrekking tot een factuur moet schriftelijk worden ontvangen, binnen vijftien volle dagen na verzending.

De consument zoals gedefinieerd door de code van het economisch recht kan het voordeel van de toepassing van de schadevergoedingen en belangen vereisen in de mate en onder de voorwaarden vastgelegd in dit artikel, in geval van niet-nakoming van onze betalingsverplichtingen.

Artikel 8: Leveringen

Levering, die onze verantwoordelijkheid is, wordt gemaakt door middel van onze keuze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leveringen worden gedaan naar het adres dat op het bestelformulier is aangegeven.

Indien de koper nalaat of weigert om de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van het contract te eisen of om na een formele kennisgeving te overwegen dat deze van rechtswege wordt beëindigd. naar het onrecht van de koper. In het laatste geval behoudt de verkoper een bedrag dat gelijk is aan 30% van de verkoopprijs als vergoeding. 100% schadevergoeding op de levenden.

Live: bij afwezigheid thuis zal de bezorger de eerste keer automatisch een tweede pass programmeren, maar geen restitutie bij overlijden van dieren. In het geval van afwezigheid thuis op de tweede pas, zal het pakket worden teruggestuurd naar de winkel van de verkoper. Er wordt geen restitutie verleend, behalve in geval van overmacht.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dit moment neemt de koper de risico's alleen op zich. Tracking van de koerier als bewijs.

In het geval dat de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht om de goederen te weigeren of om ze alleen te accepteren door een schriftelijke reservering op de leveringsbon van de koerier, die door de klant en de klant moet worden ingevuld. carrier. Elke claim met betrekking tot de geleverde goederen moet binnen de 5 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper worden ontvangen. De klacht moet uitsluitend per aangetekend schrijven worden gericht aan de maatschappelijke zetel: PLACE FERRER 1, 4000 LIEGE BELGIUM en vergezeld gaan van een kopie van het aankoopdocument en de afleveringsbon ingevuld met het hierboven beschreven schriftelijke voorbehoud. Na deze periode wordt geen aanspraak meer gemaakt op duidelijke gebreken.

Live: neem in geval van overlijden bij aankomst een foto van de dode dieren in hun originele gesloten tas. Een voucher wordt alleen verstrekt als de dieren in hun originele verpakking zijn verzegeld door de verkoper. In geval van overlijden in grote aantallen volg dezelfde procedure en neem contact op met de verkoper op +32494870244 of bubbashrimp4000@hotmail.com

LET OP DE TERUGBETALING VAN DEZE VADER DIE ALLEEN IN AANKOOPVELD GELDIG IS OP DE SITE www.bubbashrimp.be

In alle gevallen ontslaan de volgende omstandigheden de verkoper van zijn verplichtingen met betrekking tot tijd:

1 - Gevallen van overmacht (waaronder met name stakingen, technische incidenten, vertraging van leveranciers, niet voorradig bij de consument bekend bij het plaatsen van een bestelling, tekort aan mankracht, onafhankelijk van de wil van de verkoper);

2 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;

3 - Als de klant na de bestelling beslist om wijzigingen aan te brengen;

4 - Als de klant ons niet binnen de gestelde tijd de gewenste informatie verstrekt

Leveringen worden gedaan per gewone post of door ons. In het geval van voorafgaande overeenstemming op dit punt tussen de verkoper en de koper, kunnen de goederen ook in onze winkel worden verwijderd op dagen en uren van gebruik.

Verpakking: verpakkingen en transportverpakkingen worden gemaakt met opvangdozen om de kosten en verspilling te beperken.

Artikel 9: Garantie

Met betrekking tot consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

De consument die binnen twee jaar na de levering van de goederen de non-conformiteit van een product heeft geconstateerd, moet de verkoper binnen twee maanden na de vaststelling daarvan per aangetekend schrijven op het hoofdkantoor van de verkoper op de hoogte stellen: Place Ferrer 1, 4000 Luik, België. Deze garantie dekt alleen de conformiteitsfouten die bestaan ​​op het moment van aflevering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie .

De bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verborgen gebreken zijn volledig van toepassing. Verkochte producten zijn gegarandeerd tegen verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf levering of levering. De garantie kan alleen worden geïmplementeerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) het defect veroorzaakt in belangrijke mate het product dat ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk is bestemd of voor een speciaal gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de voorwaarden bijzonderheden over de verkoop en (2) het product is of is gebruikt onder normale omstandigheden. Om een ​​beroep te doen op het voordeel van de garantie, moet de koper zijn claim voor verborgen gebreken per aangetekend schrijven gericht aan de plaats van de verkoper Place Ferrer 1, 4000 Liège Belgium binnen maximaal een maand na ontvangst melden. of had de gebreken moeten hebben opgemerkt.

De leverbon fungeert als een garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd.

restitutie:

terugbetalingen na de aankomst van dode dieren worden alleen gedaan op foto's van de lijken in hun originele verpakking.

Restituties na de aankomst van dode dieren worden alleen in vouchers op uw account gedaan zonder restitutieopties naar een bankrekening, PayPal, etc.

In het geval van terugbetaling van aankopen als gevolg van een fabricagefout, zal de aankomst van het beschadigde pakket (en) worden teruggestort op uw klantenrekening met de optie om terug te betalen aan bankrekeningen, paypal enz.

 

Artikel 10: Verantwoordelijkheden

De verkoper, die bezig is met online verkopen, is alleen gebonden door een middelenverbintenis; zijn verantwoordelijkheid kan niet worden aangewend voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, scheuren van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en / of partners worden gegeven voor informatieve doeleinden en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

In elk geval is de verkoper niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de aan de koper toerekenbare overeenkomst, die voortvloeit uit een onoverkomelijk en onvoorspelbaar feit van een derde partij bij de overeenkomst of in geval van overmacht. .

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart 18 jaar oud te zijn bij het bestellen. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onjuiste informatie die door de koper aan hem is medegedeeld.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom ervan.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. bestelling.

De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij biedt te verbeteren.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.

De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf of bedrijf.

De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd. Dit verzoek moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres bubbashrimp4000@hotmail.com of per post gericht aan Minet Jean-François Place Ferrer 1, 4000 Liège Belgium


Artikel 13: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: de elektronische post, de geautomatiseerde geautomatiseerde registratie van de correspondentie, enz.).

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Behalve in het geval van betalingsverzoeken, verbinden de partijen zich ertoe om elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract via bemiddeling of gerechtelijke verzoening op te lossen.

Het begint uiterlijk 15 dagen na het verzoek tot bemiddeling of gerechtelijke verzoening dat door een partij aan de andere partij is medegedeeld. De duur van de bemiddeling mag niet langer zijn dan 30 volle dagen, behalve met de uitdrukkelijke instemming van de partijen.

Met het oog op een minnelijke schikking van geschillen die voortvloeien uit een contract voor de online verkoop van goederen of diensten, kan de consument die dat wenst ook rechtstreeks contact opnemen met onze diensten via bubbashrimp4000@hotmai.com of de plaat bellen onlinegeschillenbeslechtingplatform opgezet door de Europese Commissie en beschikbaar op het volgende navigatieadres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home .show & lng = FR .

De consument wordt ervan op de hoogte gebracht dat de verkoper is aangesloten bij de online geschillenbeslechting van de Europese Gemeenschappen.

In het geval van een rechtszaak in betaling of falen van de procedure van buitengerechtelijke beslechting, van gerechtelijke bemiddeling of rechterlijke verzoening, zijn alleen de rechtbanken bevoegd waarvan het hoofdkantoor van de verkoper afhankelijk is, behalve dwingend wettelijk voorschrift in tegengestelde zin.

De huidige online-verkoopvoorwaarden en het verkoopcontract zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 15: Besparingsclausule

Indien een of meerdere artikelen van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig moeten worden verklaard, zou deze omstandigheid tot gevolg hebben dat deze overeenkomst als geheel nietig wordt of om te voorkomen dat uitvoering van de overige bepalingen.

Ingeval de gewraakte bepaling de aard van deze algemene voorwaarden aantast, zal elk van de partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling van een gelijkwaardige economische werking te onderhandelen, of op zijn minst zo dicht mogelijk bij de gevolg van de bepaling geannuleerd.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »