Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 21/01/2022
De website
https://www.bubbashrimp.be/fr/


(hierna het "platform" genoemd) is een initiatief van :


Bubba's Shrimps - Nano Aquarium
Boulevard de Douai 91
4030 Luik
België Vennootschapsnummer (ECB/VAT): BTW: BE 0739.871.359
E-mail : [email protected]
Telefoon: 0493 11 90 11

(hierna "Bubba's Shrimps - Nano Aquarium" of de verkoper)

 


1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 


 1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het platform en de informatie daarop door een internetgebruiker (hierna "gebruiker" genoemd).

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze AV en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.

In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de GVU. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AVG.

Wij behouden ons het recht voor om onze GBV te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

 

2. Platform


a) Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

 

b) Inhoud

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium bepaalt voor een groot deel de inhoud van het platform en besteedt veel zorg aan de informatie op het platform. Wij stellen alles in het werk om ons platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie op het platform door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder aansprakelijkheid.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium kan geen absolute garantie bieden voor de kwaliteit van de informatie op het platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan Bubba's Shrimps - Nano Aquarium niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op het platform.

Indien de inhoud van het platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Alle downloads van het platform zijn altijd op eigen risico van de gebruiker.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die geheel en uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de gebruiker.

 

c) Diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers

 

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

De inschrijving en de toegang tot de diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan juridisch bekwame personen die het inschrijvingsformulier dat online op het platform beschikbaar is, hebben ingevuld en gevalideerd, evenals deze AV.

Bij de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het platform een bevestiging van de inschrijving voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres mag niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten te registreren.

Elke mededeling die door het platform en zijn partners wordt gedaan, wordt bijgevolg geacht door de gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. Laatstgenoemde verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Per natuurlijke persoon is slechts één inschrijving toegestaan.

De gebruiker krijgt een login waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord. De gebruikers-ID en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in de persoonlijke ruimte. Het paswoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium behoudt zich het recht voor om een verzoek tot inschrijving op de diensten van het platform te weigeren indien de gebruiker zich niet aan de GCU houdt.

2) Uitschrijving

 Regelmatig geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment vragen om hun abonnement op te zeggen door naar de speciale pagina in hun persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving uit het platform zal zo snel mogelijk van kracht zijn nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

 

3. Links naar andere websites

Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Bubba's Shrimps - Nano Aquarium en de externe website of zelfs maar een impliciete instemming met de inhoud van deze externe websites.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

 

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die deel uitmaken van het platform of die via het platform toegankelijk zijn, zijn eigendom van de uitgever en worden als dusdanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten die door het platform worden aangeboden, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk als vrij van rechten op het platform zijn aangeduid.

De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de gebruiker verboden gegevens aan het platform toe te voegen die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het platform worden door Bubba's Shrimps - Nano Aquarium uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Bubba's Shrimps - Nano Aquarium verzekert zijn gebruikers dat het het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het zich altijd inzet voor duidelijke en transparante communicatie op dit punt.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Handvest dat op het platform beschikbaar is.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze GTU's vallen onder het Belgische recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Bubba's Shrimps - Nano Aquarium haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Algemene bepalingen

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium behoudt zich het recht voor om het platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

In het geval van een inbreuk op de AV door de gebruiker, behoudt Bubba's Shrimps - Nano Aquarium zich het recht voor om passende sancties en corrigerende maatregelen te nemen.

In het bijzonder behoudt Bubba's Shrimps - Nano Aquarium zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het platform of tot onze diensten tijdelijk of definitief te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Bubba's Shrimps - Nano Aquarium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke maatregelen, noch kunnen zij aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 

2. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 


 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop door een gebruiker (hierna de "Klant" genoemd) van producten of diensten op het platform.

De AV brengen alle verplichtingen van de partijen tot uitdrukking. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, voor zover zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na deze datum worden gedaan.

 

2. Online winkel

Via het platform stelt de Verkoper aan de Klant een onlineshop ter beschikking waarop de verkochte producten of diensten worden voorgesteld, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen worden in de onlineshop gespecificeerd.

 

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de prijzen en belastingen die gelden op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat ogenblik.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd. Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

 

4. On-line bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Door de bestelling te valideren, verklaart de Klant dat hij deze AV heeft aanvaard.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuuradres en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan via dit e-mailadres plaatsvinden.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem met de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om elke bestelling te annuleren zonder de hierboven vermelde reden, onder voorbehoud van terugbetaling van het bedrag dat de klant tijdens zijn laatste bestelling heeft betaald.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

a) Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant waarborgt de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de voor de bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen teneinde redelijkerwijs te kunnen garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de erkende instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

 

b) Bevestiging

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop samen met de betaling, zal de Verkoper de Klant een factuur sturen, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst op [email protected].

Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de hieraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

7. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan voor een bestelling een langere leveringstermijn gelden.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Verzendtijden

(Verzendtijd is de tijd die nodig is om de producten te verwerken en voor te bereiden. De levertijd is de tijd die de vervoerder nodig heeft om uw pakket op het door u opgegeven afleveradres te bezorgen.)

- Water- en terrestrische planten: 3 tot 7 werkdagen.

- Levende dieren: verzending van dieren elke dinsdag.

- Levend voer: verzending 1 week na bestelling (elke woensdag).

- Zware lasten (tanks, enz.): 5 tot 15 werkdagen.

- Materialen: 1 tot 5 werkdagen.

 


In België :

- Tank, zware lading en groot formaat (thuislevering): 8-10 werkdagen.

- Levend voer en materialen: 1-2 werkdagen (levend voer wordt elke woensdag verzonden).

- Overige materialen en planten (mondiaal relais): 3-5 werkdagen (planten worden dinsdag verzonden).

- Dieren met overlijdensgarantie: levering binnen 24 uur (elke maandag en dinsdag verzonden).

- Dieren zonder overlijdensgarantie: levering binnen 24 uur (elke maandag en dinsdag verzonden).

 


In Frankrijk :

- Tank, zware lading en groot formaat (thuislevering): 8-10 werkdagen.

- Materialen: 4-12 werkdagen.

- Levend voer: 2-4 werkdagen (levend voer wordt elke woensdag verzonden).

- Overige materialen en planten (mondiaal relais): 5-7 werkdagen (planten worden elke dinsdag verzonden).

- Dieren zonder overlijdensgarantie: levering binnen 24 uur (elke maandag en dinsdag verzonden).

 

Bezorgkosten:

In België :

- Click and Collect: ophalen in de winkel is gratis.

- Tank, zware lading en groot formaat (thuislevering): van 10kg-50kg tot 75€, 50kg-300kg tot 90€, 300kg-450kg tot 120€.

- Overige materialen en planten (thuisbezorgd): 0-10kg à €8,50, 10-30kg à €11.

- Andere uitrusting (mondiaal relais): van 6€ tot 13€ afhankelijk van het gewicht.

- Dieren zonder overlijdensgarantie: van € 25 tot € 35 afhankelijk van het gewicht (expreslevering met geïsoleerde boxen en verwarmingen om een ​​comfortabele temperatuur voor de dieren te garanderen).

 

In Frankrijk :

- Tank +60L, zware belasting en groot formaat (thuislevering): van 10kg-50kg tot 75€, 50kg-300kg tot 90€, 300kg-450kg tot 120€.

- Overige materialen en planten (thuislevering): €19 tot €69 afhankelijk van gewicht.

- Andere materialen en planten (mondiaal relais): van 8,50€ tot 22,50€ afhankelijk van het gewicht.

- Dieren zonder overlijdensgarantie: van € 38,99 tot € 47,99 afhankelijk van het gewicht (expreslevering met geïsoleerde boxen en kachels om een ​​comfortabele temperatuur voor de dieren te garanderen).

Opgelet, de prijs is indicatief en bijkomende kosten kunnen geclaimd worden indien door de vervoerders meegedeeld. Bij weigering van uw kant kan de bestelling in de winkel worden ingetrokken of worden terugbetaald.

Overige landen: op aanvraag.

a) Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.

Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

b) Leveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen volgend op de leveringsdatum te verwittigen.

Elke klacht die niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

c) Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de onderstaande procedures:

Contact: [email protected]


Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De retourkosten zijn gratis in België (max.30kg)

 

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

 

a) Conformiteitsgarantie

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.

 

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten die ten laste van de Klant blijven (aangeboden in België voor max. 30 kg).

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of de toezending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

 


Modelformulier voor herroeping

 


Ter attentie van :

Bubba's Shrimps - Nano Aquarium

Boulevard de Douai 91 4030 Luik België

Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BTW: BE 0739.871.359

E-mail : [email protected]

Telefoon: 0493 11 90 11

 


Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________________________________________________

Naam van de consument(en) :   ______________________________________________

Adres van de consument(en) :   ____________________________________________

 


Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 


_______________________

 


Datum:   _________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, wordt dit beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht gedurende meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij gebreke aan minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan: [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »